مثال‌هایی از محاسبات اکچوئری بازنشستگی پیش از موعد

 

صفحه‌ی 1

صفحه‌ی 11

صفحه‌ی 21

صفحه‌ی 31

صفحه‌ی 41

صفحه‌ی 51

صفحه‌ی 61

صفحه‌ی 71

صفحه‌ی 81

صفحه‌ی 91

صفحه‌ی 2

صفحه‌ی 12

صفحه‌ی 22

صفحه‌ی 32

صفحه‌ی 42

صفحه‌ی 52

صفحه‌ی 62

صفحه‌ی 72

صفحه‌ی 82

صفحه‌ی 92

صفحه‌ی 3

صفحه‌ی 13

صفحه‌ی 23

صفحه‌ی 33

صفحه‌ی 43

صفحه‌ی 53

صفحه‌ی 63

صفحه‌ی 73

صفحه‌ی 83

صفحه‌ی 93

صفحه‌ی 4

صفحه‌ی 14

صفحه‌ی 24

صفحه‌ی 34

صفحه‌ی 44

صفحه‌ی 54

صفحه‌ی 64

صفحه‌ی 74

صفحه‌ی 84

صفحه‌ی 94

صفحه‌ی 5

صفحه‌ی 15

صفحه‌ی 25

صفحه‌ی 35

صفحه‌ی 45

صفحه‌ی 55

صفحه‌ی 65

صفحه‌ی 75

صفحه‌ی 85

صفحه‌ی 95

صفحه‌ی 6

صفحه‌ی 16

صفحه‌ی 26

صفحه‌ی 36

صفحه‌ی 46

صفحه‌ی 56

صفحه‌ی 66

صفحه‌ی 76

صفحه‌ی 86

صفحه‌ی 96

صفحه‌ی 7

صفحه‌ی 17

صفحه‌ی 27

صفحه‌ی 37

صفحه‌ی 47

صفحه‌ی 57

صفحه‌ی 67

صفحه‌ی 77

صفحه‌ی 87

صفحه‌ی 97

صفحه‌ی 8

صفحه‌ی 18

صفحه‌ی 28

صفحه‌ی 38

صفحه‌ی 48

صفحه‌ی 58

صفحه‌ی 68

صفحه‌ی 78

صفحه‌ی 88

صفحه‌ی 98

صفحه‌ی 9

صفحه‌ی 19

صفحه‌ی 29

صفحه‌ی 39

صفحه‌ی 49

صفحه‌ی 59

صفحه‌ی 69

صفحه‌ی 79

صفحه‌ی 89

صفحه‌ی 99

صفحه‌ی 10

صفحه‌ی 20

صفحه‌ی 30

صفحه‌ی 40

صفحه‌ی 50

صفحه‌ی 60

صفحه‌ی 70

صفحه‌ی 80

صفحه‌ی 90

صفحه‌ی 100

صفحه‌ی بیم سنج