مثال‌هایی از محاسبات اکچوئری بازنشستگی پیش از موعد صفحه‌ی 3

 

مثال ت 1

مثال ت 11

مثال ت 21

مثال ت 31

مثال ت 41

مثال ت 51

مثال ت 61

مثال ت 71

مثال ت 81

مثال ت 91

مثال ت 2

مثال ت 12

مثال ت 22

مثال ت 32

مثال ت 42

مثال ت 52

مثال ت 62

مثال ت 72

مثال ت 82

مثال ت 92

مثال ت 3

مثال ت 13

مثال ت 23

مثال ت 33

مثال ت 43

مثال ت 53

مثال ت 63

مثال ت 73

مثال ت 83

مثال ت 93

مثال ت 4

مثال ت 14

مثال ت 24

مثال ت 34

مثال ت 44

مثال ت 54

مثال ت 64

مثال ت 74

مثال ت 84

مثال ت 94

مثال ت 5

مثال ت 15

مثال ت 25

مثال ت 35

مثال ت 45

مثال ت 55

مثال ت 65

مثال ت 75

مثال ت 85

مثال ت 95

مثال ت 6

مثال ت 16

مثال ت 26

مثال ت 36

مثال ت 46

مثال ت 56

مثال ت 66

مثال ت 76

مثال ت 86

مثال ت 96

مثال ت 7

مثال ت 17

مثال ت 27

مثال ت 37

مثال ت 47

مثال ت 57

مثال ت 67

مثال ت 77

مثال ت 87

مثال ت 97

مثال ت 8

مثال ت 18

مثال ت 28

مثال ت 38

مثال ت 48

مثال ت 58

مثال ت 68

مثال ت 78

مثال ت 88

مثال ت 98

مثال ت 9

مثال ت 19

مثال ت 29

مثال ت 39

مثال ت 49

مثال ت 59

مثال ت 69

مثال ت 79

مثال ت 89

مثال ت 99

مثال ت 10

مثال ت 20

مثال ت 30

مثال ت 40

مثال ت 50

مثال ت 60

مثال ت 70

مثال ت 80

مثال ت 90

مثال ت 100

                   
           

صفحه قبل

صفحه بعد

صفحه‌ی بیم سنج