مثال‌هایی از محاسبات اکچوئری بازنشستگی پیش از موعد صفحه‌ی 2

 

مثال پ 1

مثال پ 11

مثال پ 21

مثال پ 31

مثال پ 41

مثال پ 51

مثال پ 61

مثال پ 71

مثال پ 81

مثال پ 91

مثال پ 2

مثال پ 12

مثال پ 22

مثال پ 32

مثال پ 42

مثال پ 52

مثال پ 62

مثال پ 72

مثال پ 82

مثال پ 92

مثال پ 3

مثال پ 13

مثال پ 23

مثال پ 33

مثال پ 43

مثال پ 53

مثال پ 63

مثال پ 73

مثال پ 83

مثال پ 93

مثال پ 4

مثال پ 14

مثال پ 24

مثال پ 34

مثال پ 44

مثال پ 54

مثال پ 64

مثال پ 74

مثال پ 84

مثال پ 94

مثال پ 5

مثال پ 15

مثال پ 25

مثال پ 35

مثال پ 45

مثال پ 55

مثال پ 65

مثال پ 75

مثال پ 85

مثال پ 95

مثال پ 6

مثال پ 16

مثال پ 26

مثال پ 36

مثال پ 46

مثال پ 56

مثال پ 66

مثال پ 76

مثال پ 86

مثال پ 96

مثال پ 7

مثال پ 17

مثال پ 27

مثال پ 37

مثال پ 47

مثال پ 57

مثال پ 67

مثال پ 77

مثال پ 87

مثال پ 97

مثال پ 8

مثال پ 18

مثال پ 28

مثال پ 38

مثال پ 48

مثال پ 58

مثال پ 68

مثال پ 78

مثال پ 88

مثال پ 98

مثال پ 9

مثال پ 19

مثال پ 29

مثال پ 39

مثال پ 49

مثال پ 59

مثال پ 69

مثال پ 79

مثال پ 89

مثال پ 99

مثال پ 10

مثال پ 20

مثال پ 30

مثال پ 40

مثال پ 50

مثال پ 60

مثال پ 70

مثال پ 80

مثال پ 90

مثال پ 100

                   
           

صفحه قبل

صفحه بعد

صفحه‌ی بیم سنج