مثال‌هایی از محاسبات اکچوئری بازنشستگی پیش از موعد صفحه‌ی 1

 

مثال ب 1

مثال ب 11

مثال ب 21

مثال ب 31

مثال ب 41

مثال ب 51

مثال ب 61

مثال ب 71

مثال ب 81

مثال ب 91

مثال ب 2

مثال ب 12

مثال ب 22

مثال ب 32

مثال ب 42

مثال ب 52

مثال ب 62

مثال ب 72

مثال ب 82

مثال ب 92

مثال ب 3

مثال ب 13

مثال ب 23

مثال ب 33

مثال ب 43

مثال ب 53

مثال ب 63

مثال ب 73

مثال ب 83

مثال ب 93

مثال ب 4

مثال ب 14

مثال ب 24

مثال ب 34

مثال ب 44

مثال ب 54

مثال ب 64

مثال ب 74

مثال ب 84

مثال ب 94

مثال ب 5

مثال ب 15

مثال ب 25

مثال ب 35

مثال ب 45

مثال ب 55

مثال ب 65

مثال ب 75

مثال ب 85

مثال ب 95

مثال ب 6

مثال ب 16

مثال ب 26

مثال ب 36

مثال ب 46

مثال ب 56

مثال ب 66

مثال ب 76

مثال ب 86

مثال ب 96

مثال ب 7

مثال ب 17

مثال ب 27

مثال ب 37

مثال ب 47

مثال ب 57

مثال ب 67

مثال ب 77

مثال ب 87

مثال ب 97

مثال ب 8

مثال ب 18

مثال ب 28

مثال ب 38

مثال ب 48

مثال ب 58

مثال ب 68

مثال ب 78

مثال ب 88

مثال ب 98

مثال ب 9

مثال ب 19

مثال ب 29

مثال ب 39

مثال ب 49

مثال ب 59

مثال ب 69

مثال ب 79

مثال ب 89

مثال ب 99

مثال ب 10

مثال ب 20

مثال ب 30

مثال ب 40

مثال ب 50

مثال ب 60

مثال ب 70

مثال ب 80

مثال ب 90

مثال ب 100

                   
           

صفحه قبل

صفحه بعد

صفحه‌ی بیم سنج